Gespreksleiders

Onderstaande getrainde gespreksleiders hebben ruime ervaring met het (bege-)leiden van spiegelbijeenkomsten. Zij ondersteunen ook bij de organisatie vooraf en bij de follow-up. De gespreksleiders werken zelfstandig en zijn niet in dienst van de Stichting Spiegelbijeenkomsten.
Wilt u meer informatie? Neem gerust rechtstreeks contact met hen op!

J. (Jan) Brinkman (1956), Leeuwarden is van oorsprong psychiatrisch verpleegkundige en nu al vele jaren werkzaam als Opleidingsadviseur en Coördinator bij het Leerhuis van GGZ Friesland. Hij heeft daartoe onder andere de VO onderwijs, supervisie en deskundigheidsbevordering gevolgd en de leergang HR Strateeg. Hij richt zich vooral op het zoeken naar verbindingen tussen de missie en visie van GGZ Friesland en de inzet en motivatie van de medewerkers. Hij beweegt zich dus op het snijvlak van leren, ontwikkelen en samenwerken. Praktisch komt dit tot uiting in adviseren, organiseren en uitvoeren van leer- en ontwikkeltrajecten, zoals teambuilding en leiderschapstrajecten binnen GGZ Friesland. De laatste jaren heeft hij zich verdiept in oplossingsgericht werken, geweldloos verzet (Non Violence Resistance en nieuwe autoriteit), drijfveren (RDCC) en interactievaardigheden (de Mat). Belangrijk uitgangspunt in zijn ambitie is altijd de cliënt met psychiatrische problematiek: waar bij de cliënt als mens voorop staat. Toets voor zijn handelen is altijd: wat merkt de cliënt van de ontwikkeling van de medewerkers? De stem en ervaring van de cliënten en hun naasten zijn van essentieel belang om de zorg en hulpverlening te kunnen verbeteren. Het afgelopen jaar is Jan betrokken geraakt bij het voeren van spiegelgesprekken bij verschillende teams binnen en buiten GGZ Friesland, waar zowel cliënten en/of hun belangrijke naasten (familie) betrokken zijn. De uitdaging voor Jan is enerzijds de deelnemers van de spiegelgesprekken uit te nodigen hun ervaringen te delen, en volgens de verantwoordelijkheid voor het doorvoeren van verbeteringen te beleggen bij de teams zelf. Daarbij wil hij graag de uitgangspunten en de methodiek van de spiegelgesprekken delen met anderen.
Contact:  tel: 06 10559540, janfbrinkman@gmail.com

Mr. W.P. (Wiebe) Claus (1969), Noord Nederland
Wiebe Claus (1969) studeerde rechten in Groningen en is daarna als rechtshulpverlener gaan werken binnen de sociale rechtshulp bij een Bureau voor Rechtshulp en in een juridisch ondersteunende functie binnen de rechtspraak. Vanuit deze laatste functie heeft hij de overstap gemaakt naar de rechterlijke macht. Inmiddels is hij ruim 16 jaar werkzaam als
rechter. Eerst als bestuursrechter en vanaf 2012 als familie- en jeugdrechter, waaronder een aantal jaren als teamvoorzitter. Naast zijn werkzaamheden als juridisch ondersteuner en rechter is hij ook werkzaam geweest als lid/voorzitter van bezwaarschriftcommissies, heeft hij diverse bestuurlijke functies bekleed en is hij gedurende twee termijnen raadslid geweest. In deze laatste functie was hij ook plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Op dit moment is Wiebe naast zijn functie als rechter ook voorzitter van een klachtencommissie en plv. voorzitter van
het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Vanuit zijn functie als rechter en zijn (eerdere en huidige) nevenfuncties heeft Wiebe ruime ervaring met het leiden van gesprekken, debatten en andere bijeenkomsten. Het is één van zijn persoonlijke kwaliteiten en een belangrijke bron van werkplezier en energie. Hij legt daarbij een oprechte interesse in zijn gesprekspartner(s) aan de dag. Wiebe zou zijn ervaring met spiegelbijeenkomsten binnen de rechtspraak graag uitbreiden naar andere gebieden, in het bijzonder de gezondheidszorg.
Contact: wpclaus@home.nl

Mr. M.C.J. (Marije) Daemen is afgestudeerd als meester in de rechten en is gecertificeerd coach. Haar werkervaring is breed, maar vooral opgedaan binnen de staande en de zittende magistratuur. Na jarenlang inhoudelijk werkzaam te zijn geweest bij het openbaar ministerie, Parket Procureur Generaal en in diverse rechtsgebieden bij de rechtbank en het gerechtshof heeft ze jaren geleden de overstap gemaakt naar het management/leidinggeven en bedrijfsvoering. Thans is ze werkzaam bij het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch. Tijdens het programma rechtspraak en samenleving heeft zij bij de rechtspraak de spiegelbijeenkomsten als instrument voor maatschappelijke oriëntatie geïntroduceerd. Nu leidt ze zelf die spiegelbijeenkomsten en weet ‘elke Organisatie’ op natuurlijke en niet bedreigende wijze te spiegelen. Met haar persoonlijkheid en wijze van bevraging weet ze bewustwording, verandering en daadkracht te bewerkstelligen èn organisaties en hun medewerkers naar een klantgerichter en kwalitatief hoger niveau te tillen.
Contact:  m.c.j.daemen@ziggo.nl

Drs. C.C.P.M. (Karin) Hermans (1966), Nijmegen
Karin Hermans is communicatiespecialist in de gezondheidszorg.
Goede communicatie begint natuurlijk bij goed luisteren. Binnen het Radboudumc begeleidt zij projecten op het gebied van persoonsgerichte zorg, bij voorkeur samen met  patiënten. Daarnaast is zij ruim 10 jaar gespreksleider bij spiegelbijeenkomsten binnen én buiten het Radboudumc.
Iedereen heeft zijn eigen verhaal vanuit een uniek perspectief.
Als gespreksleider wil ze de verteller goed tot z’n recht te laten komen in een sfeer van rust, ruimte en veiligheid. Door partijen dichter bij elkaar te brengen kunnen organisaties de juiste dingen nóg beter doen. Karin is empathisch, open minded, eigenwijs, onafhankelijk en doortastend.
Contact: info@karinhermans.com  of 06 15430109

Drs. A. (Abeltje) Hoogenkamp (1969), Haarlem
Adviseur, plannenmaker, predikant. Werkte als geestelijk verzorger in diverse ziekenhuizen en als stadspredikant in Amsterdam. Ze bedacht ‘De Preek van de Leek’  www.preekvandeleek.nl ​ een project waarbij ​bijzondere bekende Nederlanders – gelovig of juist niet – uitgenodigd werden voor één keer de kansel te​ beklimmen. Ze organiseerde de eerste GayPride kerkdiensten en ontwierp met toonaangevende kunstenaars vernieuwende projecten op de grens van kerk en cultuur. In het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis was ze projectleider patiëntenparticipatie van het landelijke kwaliteitsverbeteringsprogramma ‘Sneller Beter’. In dat kader organiseerde ze de eerste ‘Spiegelbijeenkomsten’. Enthousiast geworden over de methodiek introduceerde ze deze in de rechtspraak. Inmiddels heeft ze tientallen spiegelgesprekken geleid. Abeltje Hoogenkamp ​won de publieksprijs van ‘De Preek van het Jaar’ en maakte het boek ‘Symbolen worden tot cimbalen, de honderd mooiste gedichten over geloof en inspiratie’. Ze is lid van diverse redactieraden en adviescommissies, onder meer de Raad van Advies van de Rechtbank Amsterdam.
Contact: abeltjehoogenkamp@gmail.com 

M.J.I. (Marja) Jillissen (1955), Nijmegen
Marja Jillissen is organisatieadviseur en coach. Zij kent de ziekenhuiswereld van binnenuit door jarenlange ervaring onder andere als kinderoncologieverpleegkundige, leidinggevende en adviseur van een clusterbestuur. Zij heeft multidisciplinaire projecten aangestuurd zoals het verbeteren van (keten)zorg- en bedrijfsprocessen. In haar werk heeft zij specifiek oog voor persoonsgerichte zorg en teamsamenwerking ten behoeve van die zorg. Zo introduceerde zij spiegelbijeenkomsten in het ziekenhuis. Zij heeft de overtuiging dat het horen van ervaringen van patiënten grote impact heeft op het empathisch vermogen en direct kan leiden tot aanpassing van het dagelijks handelen van professionals en meer effect heeft dan bijvoorbeeld uitkomsten van enquêtes. In haar huidige werk begeleidt zij veranderingen om persoonsgerichte zorg te verbeteren. Ervaringen, wensen en ideeën van patiënten zijn daarbij het uitgangspunt. Marja gelooft dat mensen in dialoog begrip krijgen voor elkaar en daardoor bereid zijn hun gedrag en handelen aan te passen. Zij begeleidt alle vormen van dialoog tussen zorgprofessionals en patiënten, zorgprofessionals onderling, ondersteunende afdelingen zoals ICT en HR met hun klanten. Een spiegelbijeenkomst is een van de methoden hiervoor. Na 50 bijeenkomsten scoren toehoorders (≥ 1.500) op een 5-puntsschaal tussen de 4,5 en 5 op de items ‘Meerwaarde op het bijwonen boven het lezen van een verslag’  en ‘Belangrijkheid’. Spiegelbijeenkomsten zijn daarmee een van de krachtigste methoden.Marja is een resultaatgerichte adviseur en coach. Zij is integer, betrouwbaar en creëert veiligheid. Zij voelt zich betrokken bij de professional en de patiënt / klant.
Contact:  mjillissen@planet.nl

Mr. A. (Adriëtte) de Jong (1966), Friesland
Na haar rechtenstudie is Adriëtte werkzaam geweest in de advocatuur. Zij was gespecialiseerd in het familie- en jeugdrecht en werkte ook als advocaat-scheidingsbemiddelaar. Erg leuk en boeiend, maar toch werd zij getrokken door het rechterschap. In 2008 maakte zij de overstap. Veertien jaar werkte zij als familie-en jeugdrechter. Dat vond zij nooit saai; elk dossier was steeds weer nieuw. Juist in het familie-en jeugdrecht is het volgens haar zo belangrijk om goed te luisteren en door te vragen om erachter te komen waar de pijn zit en waar nou precies de belangen liggen. Dan komt het aan op respect, werkelijke interesse, tolerantie, oog voor de mens en zijn/haar beweegredenen. Dat drijft Adriëtte en geeft haar veel voldoening. Het explorerende aspect van het begeleiden van een spiegelbijeenkomst past haar dan ook goed. De waarde van een spiegelbijeenkomst zit volgens haar vooral in het niet actief deelnemen aan een gesprek dat over jou gaat. Door niet te hoeven (zelfs niet te mogen) reageren komt de informatie (feedback) anders binnen. Het krijgt meer kans om iemand te bereiken. Dat kan een begin zijn van bewustwording/verandering. Inmiddels werkt Adriëtte vanaf 2022 als strafrechter, omdat het toch ook weer tijd werd voor wat nieuws en het rechtsgebied trok. De belangrijkste overeenkomst met het familierecht is dat het ook om mensen gaat, om contact en echt luisteren. Onder andere dat, vind zij het mooie van haar werk. Adriëtte heeft interesse in het begeleiden van spiegelbijeenkomsten in derechtspraak, maar zeker ook in de zorg.

Mr. J.F. (Jitta) Miedema (1956), Amsterdam
Na een loopbaan in de advocatuur is Jitta Miedema sinds 1997 werkzaam in de rechterlijke macht, sinds 2020 als raadsheer bij het team familie- en jeugdrecht in het gerechtshof Amsterdam. Jitta heeft in 2008/2009 bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur de leergang voor bestuurders van gerechten gevolgd; zodoende kwam zij in aanraking met het feedbackinstrument Spiegelbijeenkomst. Zij is een van de mensen die dit instrument in de rechtspraak heeft getest en verder heeft geïntroduceerd. Als teamvoorzitter organiseerde zij spiegelbijeenkomsten voor haar team in de rechtbank Haarlem. Daardoor weet zij uit eigen ervaring wat de impact van een spiegelbijeenkomst op de toehoorder is en hoe waardevol de oogst van een spiegelbijeenkomst voor een team kan zijn. Jitta is gespreksleider Spiegelbijeenkomsten en heeft bij meerdere teams in de rechtspraak spiegelbijeenkomsten geleid. Zij is vanaf oktober 2015 als docent betrokken bij de Training gespreksleiders Spiegelbijeenkomsten. Verder werkt Jitta als coach, zij heeft de leergang Coaching voor Professionals bij de School voor Coaching gevolgd. Als mensen zich bewust worden van eigen normen en waarden en van het effect van hun optreden, brengt dat beweging die tot zinvolle verandering leidt. Met de spiegelbijeenkomst kan dat veranderingsproces (bij individuen) in organisaties in gang worden gezet en daaraan wil Jitta graag bijdragen.

Drs. M. (Maria) Mul (1951), Hilversum
Maria Mul was, naast haar huisartsenpraktijk, bijna tien jaar verbonden aan de huisartsopleiding van het AMC te Amsterdam als docent en onderzoeker. In 2001 startte zij als coördinator Spiegelbijeenkomsten binnen het AMC. Dat deed zij 15 jaar. Door haar collega’s wordt zij gezien als de ‘Hoedster van de spiegelbijeenkomsten’. Op verzoek trok en trekt ze overal het land in om zorginstellingen te helpen bij het opzetten en implementeren van dit instrument. En met succes. Heel veel ziekenhuizen en zorginstellingen passen de methode inmiddels toe.  Met overtuiging ging zij vervolgens de uitdaging aan ook op andere domeinen te starten met spiegelbijeenkomsten: rechtspraak, bestuur en onderwijs.
Maria Mul heeft als voormalig huisarts een principieel luisterende houding. Zij is gewend verdiepende vragen te stellen. Het is ook haar persoonlijke kwaliteit. Begin 2014 stopte ze na 33 jaar met de huisartsenpraktijk. Ze vindt nu des te meer tijd voor vrijwilligerswerk en voor het ondersteunen van de spiegelbijeenkomsten binnen de zorg, het onderwijs en de rechtspraak. De training voor gespreksleiders heeft zij inmiddels overgedragen aan Annemiek Nieuwstraten en Loes ter Horst van De Xpeditie.
Contact: mariamul33@gmail.com / www.mulspiegelbijeenkomsten.nl

Drs. A.H.A. (Annemiek) Nieuwstraten (1965), Haarlem
 Annemiek is afgestudeerd als antropoloog. Ze is gespecialiseerd in organisatiecultuur. Na een aantal jaar als wetenschappelijk onderzoeker en docent te hebben gewerkt bij diverse universiteiten (met name op het terrein van de gezondheidszorg) is ze gaan werken bij Zorgbelang Noord-Holland. Het verbeteren van de kwaliteit van de zorg door te leren van de ervaringen van zorggebruikers was gedurende deze werkzaamheden een leidend principe. Annemiek heeft in 2008 de opleiding tot gespreksleider Spiegelbijeenkomsten bij Bob de Groot gevolgd en bij –destijds- Bureau Jeugdzorg Noord-Holland een aantal spiegelbijeenkomsten begeleid. In 2015 is Zorgbelang Noord-Holland opgeheven en is Annemiek –samen met Loes ter Horst- een eigen bedrijf gestart: De Xpeditie. De Xpeditie heeft voor zowel zorgaanbieders als gemeenten spiegelbijeenkomsten georganiseerd en begeleid. Onderwerpen waren bijvoorbeeld: pleegzorg, het Centrum voor Jeugd en Gezin, uithuisplaatsingen, de jeugd-ggz, schoolverzuim en de overgang van 18- naar 18+ van jongeren in jeugdzorg. Annemiek houdt ervan om situaties te creëeren waarin mensen worden uitgedaagd om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren. Spiegelbijeenkomsten blijken hiervoor steeds weer een indrukwekkende en voor alle partijen prettige methode. Annemiek is nu vooral actief als gespreksleider op onderwerpen binnen het Sociaal Domein, maar zou ook graag in het onderwijs aan de slag willen met spiegelbijeenkomsten.
Contact: 06-27898458 | annemiek@deXpeditie.nl | www.deXpeditie.nl

Miek Smilde (1966) is schrijver, dichter en oud-onderzoeksjournalist. Sinds 2019 is zij als beleidsadviseur verbonden aan de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Als intervisor en gespreksleider heeft zij meer dan twintig jaar ervaring binnen de rechtspraak. Zij publiceerde bij de Arbeiderspers twee romans en twee dichtbundels en schreef daarnaast een boek over de naoorlogse geschiedenis van de psychiatrie. Meer informatie: www.mieksmilde.nl

 

 

Mr. H.C.P. (Hans) Venema (1958) heeft na zijn opleiding Nederlands recht gewerkt als docent (middelbaar en hoger beroepsonderwijs) en bij een gemeente.
Hij heeft vervolgens 25 jaar in de rechtspraak gewerkt als bestuursrechter en als bestuurder van verschillende rechterlijke organisaties.
Vanaf 2019 is hij als staatsraad  werkzaam bij de Afdeling bestuursrechtspraak bij de Raad van State.
Vanuit zijn bestuurlijke belangstelling voor het functioneren en verbeteren van organisaties heeft hij kennis gemaakt met spiegelgesprekken.
Sinds 2018 begeleidt hij spiegelgesprekken bij rechterlijke organisaties.
Contact: h.venema@raadvanstate.nl

 

Dr. Y. (Yolande) Witman (1958), Nigtevecht
Yolande, van origine huisarts, werkt 20 jaar als organisatieadviseur, coach en onderzoeker bij vraagstukken op het gebied van leiderschap, samenwerking en professionalisering in de gezondheidszorg. Zij is daarnaast toezichthouder bij twee zorginstellingenZij studeerde geneeskunde in Amsterdam en werkte tijdens haar studie en naast haar huisartsenpraktijk als trainer/consulent op de afdeling Medische Psychologie in het AMC.
Na een postdoctorale opleiding tot adviseur was zij gedurende tien jaar intern adviseur in het AMC, met als belangrijkste opdrachten de implementatie van spiegelbijeenkomsten en het ondersteunen van de medische en wetenschappelijk afdelingshoofden bij hun leidinggevende taak. Zij combineerde deze werkzaamheden met onderzoek en promoveerde in 2008 op het proefschrift ‘De medicus maatgevend. Over leiderschap en habitus’.
De thema’s van haar opdrachten zijn divers, zoals individuele en groepscoaching; begeleiden van spiegelbijeenkomsten, intervisie en beleidsdagen; organisatieontwikkeling. De aard van de opdrachten zijn verschillend, maar haar drijfveer is steeds hetzelfde: individuen en groepen te helpen in hun ontwikkeling, persoonlijk en professioneel; zodat professionals kwalitatief hoogwaardige en integere professionals blijven, en patiënten en cliënten vertrouwen blijven stellen in professionals en de instellingen waarin zij werken.
Zij zou haar ervaring met spiegelbijeenkomsten in de zorg graag uitbreiden naar andere professionele contexten zoals de rechtspraak.
Contact: ywitman@gmail.com (en zie: www.yolandewitman.nl)