December 2019:

Verslag intervisiebijeenkomst gespreksleiders bij de stichting spiegelbijeenkomsten

Eind november organiseerde het bestuur van de Stichting Spiegelbijeenkomsten de jaarlijkse intervisiebijeenkomst voor gespreksleiders. Thema: het contact met de opdrachtgever.

Als gespreksleider heb je best wat zaken af te spreken met de opdrachtgever. Bijvoorbeeld als het gaat om de verdeling van taken. Wie doet bijvoorbeeld de werving, wie zorgt voor de uitnodigingen? Wie regelt de locatie, de catering, de attentie voor de deelnemers? Wie maakt het verslag? Wie organiseert de nabespreking? En wie brengt de deelnemers op de hoogte van de actiepunten? Daarnaast wil je als gesprekleider natuurlijk dat het een mooie bijeenkomst wordt waar de opdrachtgever iets aan heeft (lees: iets met de resultaten doet zodat de deelnemers niet voor niets zijn gekomen). Om dit alles te bereiken, probeer je met je opdrachtgever goede afspraken te maken zodat de taken en verantwoordelijkheden goed worden verdeeld.

We waren benieuwd naar de ervaringen van gespreksleiders. De vraag was dus: hoe pak jij het contact met de opdrachtgever aan en welke problemen en dilemma’s kom je hierbij tegen?

Om het gesprek te structureren knipten we het spiegeltraject in drie stukken:

1. voorbereiding

2. de spiegelbijeenkomst zelf

3. natraject


Voor alle drie de fasen beantwoordden we dezelfde vragen:

1. Welke afspraken maak je hierover met de opdrachtgever?

2. Hoe verdeel je in deze fase de taken en verantwoordelijkheden?

3. Welke dilemma’s kom je tegen?

 

Conclusies:

-   Opdrachtgever is en blijft de ‘eigenaar’ van de spiegelbijeenkomst.

-   Een spiegelbijeenkomst is niet representatief, maar informatie uit een spiegelbijeenkomst is wel valide.

-   Een spiegelbijeenkomst kan gehouden worden met 5 tot 14 deelnemers. Er is geen limiet aan het aantal toehoorders. Er zijn twee gespreksleiders, tenzij besloten wordt een spiegelbijeenkomst toch door te laten gaan, ook al zijn er minder dan 6  deelnemers: dan heeft één gespreksleider de voorkeur.

-   Uitnodigingen voor de spiegelbijeenkomst worden vrijwel altijd geregeld door opdrachtgever.

-   Enquête toehoorders wordt soms door gespreksleiders, soms door opdrachtgevers uitgezet.

-   Het belang van fatsoenlijke geluidsversterking bij een spiegelbijeenkomst kan nauwelijks overschat worden.

-   Uurtarieven van de gespreksleiders variëren en zijn mede afhankelijk van de taken en de tijdsinvestering. Enkele   gespreksleiders schrijven bijvoorbeeld zelf het verslag. Soms hebben zij ook een taak bij het uitnodigen van deelnemers.   Ook de mate van betrokkenheid bij het natraject verschilt sterk, afhankelijk van de wens van de opdrachtgever en het   aanbod van de gespreksleider. Globaal ligt voor een traject spiegelbijeenkomst, dus inclusief (een beperkt) voor- en   natraject de minimum tijdsinvestering op 14 uur.

-   Er zijn drie modellen voor het natraject: gespreksleider met voorbereidingsgroep, gespreksleider met het hele team of het team organiseert zelf een nabespreking. In het laatste geval kan de gespreksleider er in de voorbespreking aandacht aan besteden en ervoor zorgen dat een datum wordt vastgelegd.

-   Tenslotte: de gespreksleiders beschouwen de Stichting Spiegelbijeenkomsten als een soort ‘keurmerk’: kwaliteitseisen van de Stichting zijn belangrijke criteria bij het gesprek met opdrachtgever.

 

 September 2019:

Wij feliciteren onze gesprekleider: Miek Smilde met het verschijnen van haar tweede roman op 10 september. Dorsmans dood is een roman over de nachtmerrie van elke rechter: een rechterlijke dwaling en wat dat met de betrokken rechter doet.

 

Mei 2019:

Afgelopen mei verscheen een wetenschappelijk - en eerste Engelstalig -  tijdschriftartikel over spiegelbijeenkomsten ('Mirror Meetings') met kwetsbare ouderen in de eerstelijnszorg. Een mooi resultaat van Sietske Grol en haar collega's van het Radboudziekenhuis. Zie voor het artikel onder het tabblad 'Verder lezen'.

 

April 2019: Studiemiddag naar de methode spiegelbijeenkomst in de zorg en in de rechtspraak - Verslag 

Inleiding

Op 3 april komen op uitnodiging van de Stichting Spiegelbijeenkomsten ongeveer 30 mensen naar de Drift in Utrecht om kennis te nemen van twee onderzoeken naar de methode spiegelbijeenkomst. Eén van de onderzoeken heeft betrekking op spiegelbijeenkomsten in de zorg, de ander op spiegelbijeenkomsten in de rechtspraak. Suzan Verberk (wetenschappelijk adviseur bij de Raad voor de rechtspraak) is dagvoorzitter. Onderstaand een impressie van deze bijeenkomst. 


De deelnemers van de studiemiddag

De deelnemers zijn afkomstig uit zowel uit de rechtspraak als uit de zorg. Een deel van hen is zelf actief als gespreksleider. Andere deelnemers houden zich bezig met de organisatie van de spiegelbijeenkomsten. Daarnaast zijn er enkele deelnemers die van plan zijn om in de nabije toekomst met de methodiek te gaan werken. 

Presentatie onderzoeken Zorg

De eerste presentatie is van Marja Jillissen en Karin Hermans. Zij presenteren vier onderzoeken die zijn uitgevoerd door studenten van het iBMG (instituut voor Beleid en Management in de Gezondheidszorg) van de Erasmus Universiteit. Marja en Karin zijn adviseur persoonsgerichte zorg bij het Radboudumc. Ze hebben -samen met drie andere gespreksleiders- ongeveer 75 spiegelbijeenkomsten geleid. De onderzoeken zijn deels gebaseerd op de gegevens die tijdens deze spiegelbijeenkomsten zijn verzameld. 

De vier onderzoeken gaan over de kwaliteit van het instrument spiegelbijeenkomst, de bijdrage van
dit instrument aan persoonsgerichte zorg, de ervaringen van patiënten die hebben deelgenomen aan een spiegelbijeenkomst en de ervaringen van artsen en verpleegkundigen die als toehoorder bij een spiegelbijeenkomst aanwezig waren.

 Presentatie onderzoeken rechtspraak

De onderzoeken naar spiegelbijeenkomsten in de rechtspraak worden gepresenteerd door Martijn van Gils, Franka Baardman en Philip Langbroek. Martijn is student Legal Research aan de Universiteit Utrecht. Franka is student Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden. Philip is hoogleraar rechtspleging aan de Universiteit Utrecht en verbonden aan het Montaigne Centrum voor rechtsstaat en rechtspleging.

Dit onderzoek gaat over de het functioneren van de methode spiegelbijeenkomst in de rechtspraak.

Publicaties van de onderzoeken

Van beide onderzoeken zal op korte termijn een publicatie verschijnen. Vandaar dat we hier niet in detail op de resultaten kunnen ingaan.

NB:Inmiddels (aug '19) is het rapport van de Universiteit van Utrecht over Spiegelbijeenkomsten in de rechtspraak gepubliceerd op rechtspraak.nl.

 

De twee onderzoeken naast elkaar

Maria Mul (secretaris van de stichting spiegelbijeenkomsten en al sinds 1999 betrokken bij de methode) legt beide onderzoeken naast elkaar: wat zijn de onderwerpen waarover de deelnemers in de zorg en rechtspraak vaak feedback geven en welke verbeterpunten voor de methode komen uit de onderzoeken?

Uit deze vergelijking blijkt onder andere dat zowel in de zorg als in de rechtspraak wordt geconstateerd dat aandacht voor het na-traject essentieel is om de resultaten van de spiegelbijeenkomsten daadwerkelijk te implementeren.

Twee stellingen

Over de noodzaak van een na-traject worden aan de deelnemers de volgende stellingen voorgelegd: 

  1. Een spiegelbijeenkomst heeft intrinsieke waarde ook zonder na-traject of nabespreking.
  1. Een spiegelbijeenkomst kan niet zonder na-traject.

De meeste deelnemers kiezen voor de eerste stelling. Overigens werden bij de start van de spiegelbijeenkomsten in het AMC geen na-trajecten gehouden. Het idee was dat het beluisteren van de feedback van de deelnemers voldoende teweeg zou brengen. Uit sociaal wetenschappelijk onderzoek blijkt ook dat informatie die rechtstreeks van patiënten/cliënten wordt overgedragen aan hulpverleners goed beklijft.

Enkele deelnemers hebben de ervaring dat managers de neiging hebben om te veronderstellen dat zonder na-traject dit soort methodieken als niet of minder effectief worden beschouwd. Een na-traject waarbij duidelijk is wat de verbeter- en actiepunten zijn is dan dus behulpzaam voor het behoud van de methode. Een deelnemer merkt op dat in de verbeterplannen en implementatie-trajecten vaak de makkelijk oplosbare zaken worden opgenomen. De feedback kan echter ook de toehoorders motiveren om op gedragsniveau te veranderen.
 

De tweede stellingen die aan de deelnemers worden voorgelegd gaan over de terugkoppeling aan de deelnemers

  1. Deelnemers aan een spiegelbijeenkomst hebben er recht op te weten wat de verbeterpunten zijn en hoe de opdrachtgever hiermee aan de slag gaat
  1. Deelnemers moet je niet lastig vallen met een verslag dat bedoeld is voor de opdrachtgever.

 

Ook bij deze stellingen kiezen de meeste aanwezigen voor stelling A. Daarbij wordt opgemerkt dat met name een terugkoppeling
van de actiepunten van belang is, omdat daarmee duidelijk wordt dat de spiegelbijeenkomst leidt tot daadwerkelijke verbeteringen.

Afsluiting

De dagvoorzitter sluit de studiemiddag af. Het was een mooie en interessante middag.
Bijzonder om te zien dat zoveel mensen de methode omarmen en er goede ervaringen mee hebben. Dat er wetenschappelijk onderzoek naar de spiegelbijeenkomsten is gedaan, geeft de methode nog meer kracht en biedt de mogelijkheid de effectiviteit van de methode verder aan te scherpen en te verbeteren.

Jitta Miedema (voorzitter van het bestuur van de stichting spiegelbijeenkomsten) bedankt de onderzoekers voor hun presentaties en het Montaigne Centrum voor de organisatie van de middag. Philip Langbroek nodigt de aanwezigen uit voor een drankje.

Download als pdf:

Verslag_studiemiddag_3_april_AN.pdf